Realisatie

Gefeliciteerd! Het beleid dat is vastgesteld kan worden uitgevoerd. Hierbij hoort ook dat je de uitvoering hebt voorbereid. De gebruikelijke vorm hiervoor is een uitvoeringsnota/programma. Vaak is dit een bevoegdheid van het college. Het advies is deze nota ook ter kennisname aan Provinciale Staten te sturen. Liefst gelijktijdig met het beleid, zodat PS een beeld krijgen bij de uitvoering.

We werken aan een format voor de uitvoeringsnota. Deze komt binnenkort beschikbaar.

Hoewel veel al klaar is, betekent realiseren niet hetzelfde als loslaten. Het blijft belangrijk om de uitvoering in te gaten te houden en signalen die om bijsturing vragen op te pikken!