Koppeling P&C

Wat & Waarom

Provinciale Staten stellen middelen beschikbaar voor een project en willen daarom graag over de voortgang ervan worden geïnformeerd. Dat gebeurt bij evaluaties, maar ook jaarlijks in de Planning en Control (P&C)-cyclus. Zowel uit overwegingen van efficiëntie als herkenbaarheid is het belangrijk dat datgene wat in het beleid als belangrijk is benoemd, en dat waarover in de P&C-cyclus en evaluaties wordt benoemd, in elkaars verlengde ligt. Anders gezegd: waar je op de ene plek over rapporteert (bijv P&C cyclus), rapporteer je ook op de andere plek (bijv evaluatie) over, hoogstens nog wat uitgebreid met andere zaken. En in de beleidsnota benoem je al waarover je PS gaat rapporteren (idealiter laat je PS daar zelf een expliciete keuze in maken). Tenslotte is het aan te raden te rapporteren over zaken die ook gebruikt kunnen worden om beleid bij te stellen, te sturen dus. Als niet te verzinnen is hoe je zaken anders zou kunnen doen op basis van een negatieve of positieve uitkomst van iets waarover je rapporteert, rapporteer er dan niet over.’