Rol organisatie

Wat & Waarom

Het is belangrijk aandacht te besteden aan de rol(len) die je als provincie op een beleidsveld en in de uitvoering wilt spelen, omdat het invloed heeft op je effectiviteit, de instrumenten die je inzet en de partijen waar je al dan niet wat mee ‘moet’ of wilt. Ook schept een expliciete rolkeuze helderheid over onze verantwoordelijkheid. Daarnaast: de wereld om ons heen verschuift continu en daarmee veranderen ook onze verwachtingen en mogelijkheden. Dat maakt de noodzaak om nog eens expliciet stil te staan bij de rol(len) die we kunnen en willen spelen groter dan ooit.

Soorten rollen

Bij autonoom beleid kunnen we bijvoorbeeld de volgende rollen kiezen:

  • Inspirerende of aanjagende rol
  • Signalerende en agenderende rol
  • Faciliterende, ondersteunende of voorwaarden scheppende rol
  • Verbindende of bemiddelende rol
  • Overzicht biedende of monitorende rol

Bij wettelijke taken gaat het bijvoorbeeld om een:

  • Sturende of regelende rol
  • Controlerende of toezichthoudende rol

Faciliterend, samenwerkend of autoritair

Bij elke rol hoort een bepaalde stijl. Stimuleren, aanjagen, agenderen of ondersteunen vallen onder een faciliterende stijl. Bemiddelen en regisseren passen bij een samenwerkende stijl. En een toezichthoudende rol heeft al snel een autoritaire stijl.

Kiezen en concreet maken

Loop bij je beleidsvorming deze rollen door en kies één of meerdere rollen voor of je hele beleid of voor een deel ervan. Want soms past een rol bij een bepaald deel van je beleid, maar juist niet bij een ander deel. Maak bij je keuze de rollen concreet: wat betekent een inspirerende rol? Ga je voorbeelden aanreiken, speeches houden, aanmoedigingspremies uitreiken, etc.? Als je rollen niet in instrumenten kunt vertalen, zijn ze betekenisloos. Verbind aan de rol ook de financiën en capaciteit die daarbij horen.